ویژگی تصویر

تابع array_replace در PHP

  /  PHP   /  تابع array_replace در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_replace در PHP می پردازیم، تابع array_replace() مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه دوم جایگزین می کند.

نحوه استفاده

array_replace(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1یک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای را مشخص می کند که جایگزین مقادیر آرایه 1 می شود. (اختیاری)
array3,…آرایه های بیشتری را برای جایگزینی مقادیر آرایه 1 و آرایه 2 و… مشخص می کند. مقادیر آرایه های بعدی مقادیر آرایه های قبلی را بازنویسی می کند.

مثال

در این مثال مقادیر آرایه اول ($a1) را با مقادیر آرایه دوم ($a2) جایگزین می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => blue [1] => yellow )

نکته: شما می توانید یک یا چند آرایه را به تابع اختصاص بدهید.

اگر کلیدی از آرایه 1 در آرایه 2 وجود داشته باشد، مقدار آن کلید از آرایه 1 با آرایه 2 جایگزین می شود. اگر کلید فقط در آرایه 1 وجود داشته باشد، مقدار آن تغییر نمی کند. (به مثال پایین دقت کنید)

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => orange [b] => green [0] => burgundy )

اگر کلیدی در آرایه 2 وجود داشته باشد که در آرایه 1 وجود نداشته باشد، به صورت خودکار ساخته می شود. (به مثال پایین دقت کنید)

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => orange [0] => green [b] => burgundy )

اگر بجای دو تا آرایه از سه تا آرایه یا بیشتر استفاده کنید، مقادیر آرایه ها از آخر به اول به ترتیب جایگزین می شود. (به مثال پایین دقت کنید)

مثال

در این مثال ما سه تا آرایه مشخص کرده ایم، مقادیر آرایه 2 با آرایه 3 جایگزین می شود و بعد از آن مقادیر آرایه 1 با آرایه 2 جایگزین می شود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => orange [1] => burgundy )

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه جایگزین شده را برمی گرداند، اگر با خطایی مواجه بشود مقدار NULL را برمی گرداند.
نسخه PHP:5.3.0+

مثال های بیشتر

در این مثال از کلید های عددی برای آرایه 2 استفاده کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => orange [1] => green [2] => blue [3] => burgundy )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج