ویژگی تصویر

تابع array_replace_recursive در PHP

  /  PHP   /  تابع array_replace_recursive در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_replace_recursive در PHP می پردازیم، تابع array_replace_recursive() مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه های بعدی به صورت بازگشتی جایگزین می کند.

مثال

در این مثال مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه دوم به صورت بازگشتی جایگزین می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => Array ( [0] => yellow ) [b] => Array ( [0] => black [1] => blue ) )

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید، عناصر هر آرایه خودش یک آرایه هست که عناصر دیگری را داخل خودش دارد.

نکته: شما می توانید هرچندتا آرایه که می خواهید را به تابع اختصاص بدهید.

اگر کلیدی از آرایه 1 در آرایه 2 وجود داشته باشد، مقادیر آرایه 1 با مقادیر آرایه 2 جایگزین می شوند. اگر کلید فقط در آرایه 1 وجود داشته باشد، همانطور که هست باقی می ماند. اگر یک کلید در آرایه 2 وجود داشته باشد و در آرایه 1 نباشد، در آرایه 1 ایجاد می شود. اگر از چندین آرایه استفاده شود، مقادیر آرایه های بعدی، مقادیر قبلی را بازنویسی می کند.

توجه: اگر برای هر آرایه یک کلید مشخص نکنید، این تابع دقیقاً مانند تابع ()array_replace عمل می کند.

نحوه استفاده

array_replace_recursive(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1یک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای را مشخص می کند که با مقادیر آرایه 1 جایگزین می شود. (اختیاری)
array3,…آرایه های بیشتری را برای جایگزینی مقادیر آرایه 1 و آرایه 2 و… مشخص می کند. مقادیر آرایه های بعدی، مقادیر آرایه های قبلی را بازنویسی می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه جایگزین شده را برمی گرداند، اگر با خطایی مواجه بشود مقدار NULL را برمی گرداند.
نسخه PHP:5.3.0+

مثال های بیشتر

در این مثال از آرایه های متعددی استفاده کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => Array ( [0] => orange ) [b] => Array ( [0] => burgundy [1] => blue ) )

مثال

در این مثال تفاوت بین توابع array_replace و array_replace_recursive را بررسی می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => Array ( [0] => yellow ) [b] => Array ( [0] => black [1] => blue ) )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Array ( [a] => Array ( [0] => yellow ) [b] => Array ( [0] => black ) )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج