ویژگی تصویر

تابع array_udiff در PHP

  /  PHP   /  تابع array_udiff در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_udiff در PHP می پردازیم، تابع array_udiff() مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند.

مثال

در این مثال مقادیر دو آرایه را مقایسه می کنیم (از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه مقادیر استفاده می کنیم) و تفاوت ها را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [a] => red [b] => green )

تعریف و کاربرد

تابع array_udiff در PHP برای مقایسه عناصر دو یا چند آرایه با استفاده از یک تابع کاربری (callback function) مشخص، و بازگرداندن عناصر آرایه اول که در آرایه‌های دیگر وجود ندارند، استفاده می‌شود. این تابع از یک تابع کاربری برای مقایسه عناصر استفاده می‌کند.

نحوه استفاده

array_udiff(array1, array2, array3, ..., myfunction)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
array1آرایه اول را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه دوم را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه های بیشتری را برای مقایسه مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionیک تابع کاربری که بر اساس آن عناصر مقایسه می‌شوند. این تابع باید دو عنصر را به عنوان ورودی بگیرد و مقایسه آنها را بازگرداند. اگر مقدار بازگشتی مثبت باشد، عنصر اول به عنوان بزرگتر در نظر گرفته می‌شود؛ اگر منفی باشد، عنصر دوم به عنوان بزرگتر در نظر گرفته می‌شود؛ و اگر صفر باشد، این دو عنصر به عنوان مساوی در نظر گرفته می‌شوند.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتیآرایه‌ای حاوی ورودی‌های آرایه 1 را برمی‌گرداند که در هیچ یک از آرایه‌های دیگر وجود ندارد.
نسخه PHP5.1.0+

مثال های بیشتر

در این مثال مقادیر سه آرایه را مقایسه می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [c] => blue )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج