ویژگی تصویر

تابع array_udiff_assoc در PHP

  /  PHP   /  تابع array_udiff_assoc در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_udiff_assoc در PHP می پردازیم، تابع array_udiff_assoc() کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلیدها و مقادیر دو آرایه را مقایسه می کنیم (با استفاده از یک تابع داخلی برای مقایسه کلیدها و یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه مقادیر) و تفاوت ها را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [b] => green [c] => blue )

تعریف و کاربرد

تابع array_udiff_assoc در PHP برای مقایسه عناصر دو یا چند آرایه با استفاده از یک تابع کاربری (callback function) و بازگرداندن عناصر آرایه اول که در آرایه‌های دیگر وجود ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تابع مقایسه را بر اساس کلیدها (keys) و مقادیر عناصر آرایه‌ها انجام می‌دهد.

نحوه استفاده

array_udiff_assoc(array1, array2, array3, ..., myfunction)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
array1آرایه اول را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه دوم را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه های بیشتری را برای مقایسه مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionیک تابع کاربری که بر اساس آن عناصر مقایسه می‌شوند. این تابع باید دو عنصر را به عنوان ورودی بگیرد و مقایسه آنها را بازگرداند. اگر مقدار بازگشتی مثبت باشد، عنصر اول به عنوان بزرگتر در نظر گرفته می‌شود؛ اگر منفی باشد، عنصر دوم به عنوان بزرگتر در نظر گرفته می‌شود؛ و اگر صفر باشد، این دو عنصر به عنوان مساوی در نظر گرفته می‌شوند.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتیآرایه ای حاوی ورودی های آرایه 1 را که در هیچ یک از آرایه های دیگر وجود ندارد برمی گرداند.
نسخه PHP5+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج