تگ <abbr> در html

  /  Frontend   /  تگ abbr در html

ما با استفاده از تگ abbr در html می توانیم مخفف کلمات یا جملات خاص خود را توضیح دهیم ، برای مثال موس را روی BL نگه دارید.

مثال

The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.


برای انجام تمرین و اجرای کد به صورت عملی حتماً از دکمه تست آنلاین کد استفاده کنید.

تعریف و کاربرد

تگ abbr در html مخفف کلمه Abbreviation که با استفاده از این تگ می توانید مخفف کلمات را ایجاد کنید.

نکته : از خاصیت title برای ایجاد توضیحات و مخفف کلمات استفاده میکنیم ، توضیحات شما باید داخل این خاصیت تعریف شوند ، مانند مثال های ذکر شده بالا.

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<abbr>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ abbr از خواص عمومی در html پشتیبانی میکند.

خواص رویداد ها

تگ abbr از خاصیت رویداد ها در html پشتیبانی میکند.

مثال های بیشتر

تگ <abbr> همچنین می تواند همزمان با تگ <dfn> برای تعریف مخفف استفاده شود :

<p><dfn><abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>
</dfn> is a language that describes the style of an HTML document.</p>


تنظیمات پیشفرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <abbr> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند :

abbr {
display: inline;
}

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هام رو کد نویسی میکنم...

ارسال یک نظر