تگ acronym در html

  /  Frontend   /  تگ acronym در html
تگ acronym در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از تگ acronym در HTML4 برای تعریف مخفف کلمات استفاده شده است.

در عوض از چه چیزی استفاده کنیم ؟

شما برای تعریف مخفف کلمات می توانید از تگ abbr استفاده کنید.

The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هام رو کد نویسی میکنم...

ارسال یک نظر