تگ address در html

  /  Frontend   /  تگ address در html

ما از تگ address در html برای مشخص کردن اطلاعات تماس نویسنده صاحب سند یا مقاله استفاده میکنیم.

مثال

اطلاعات تماس برای example.com:

<address>
Written by <a href="mailto:webmaster@example.com">Jon Doe</a>.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>


تعریف و نحوه استفاده

تگ <address> اطلاعات تماس نویسنده / صاحب سند یا مقاله را مشخص می کند.

اطلاعات تماس می تواند یک آدرس ایمیل ، URL ، آدرس فیزیکی ، شماره تلفن ، دسته رسانه های اجتماعی و… باشد.

متن در عنصر <address> معمولاً به صورت کج ارائه می شود و مرورگرها همیشه قبل و بعد از عنصر <address> یک خط شکسته اضافه می کنند.

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<address>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ <address> از خواص عمومی در html پشتیبانی میکند.

خواص رویداد ها

تگ <address> از خاصیت رویداد ها در html پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

بیشتر مرورگرها عنصر <address> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

address {
display: block;
font-style: italic;
}

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هام رو کد نویسی میکنم...

ارسال یک نظر