تگ col در HTML

  /  Frontend   /  تگ col در HTML

با استفاده از تگ col در HTML میتوان ستون های یک جدول را انتخاب کرد و خواص CSS برروی آن ستون تنظیم کرد.

مثال

<table>
<colgroup>
<col span="2" style="background-color:red">
<col style="background-color:yellow">
</colgroup>
<tr>
<th>نام و نام خانوادگی</th>
<th>درس</th>
<th>نمره</th>
</tr>
<tr>
<td>متین برونسی</td>
<td>ریاضی</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>علی رضایی</td>
<td>ریاضی</td>
<td>20</td>
</tr>
</table>


تعریف و کاربرد

با تگ col در HTML میتوان برای هر ستون در جدول خواص اختصاصی CSS تعریف کرد ، این عنصر در تگ <colgroup> قرار دارد.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<col>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
spannumberمشخص میکند که چه تعداد ستون از جدول باید انتخاب شود

خواص عمومی

تگ col از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ col از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر