تگ data در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ data در HTML

با استفاده از تگ data در HTML میتوان یک محتوای قابل خواندن یا قابل ترجمه توسط ماشین های مترجم را ایجاد کرد.

مثال

<ul>
<li><data value="21053">Motherboard asus h81 plus</data></li>
<li><data value="21054">CPU Inter Core i9-9900K</data></li>
<li><data value="21055">RAM 128GB DDR4</data></li>
</ul>


تعریف و کاربرد

تگ data در HTML برای ایجاد یک محتوای قابل خواندن و قابل ترجمه توسط ماشین های مترجم استفاده میشود.

نکته: اگر محتوا مربوط به زمان یا تاریخ است ، بجای آن از عنصر <time> استفاده کنید.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<data>62.013.022.0پشتیبانی نمی شود49.0

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
valuemachine-readable formatترجمه قابل خواندن توسط ماشین های مترجم را از محتوای عنصر مشخص می کند

خواص عمومی

تگ data از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر