تگ font در HTML

  /  Frontend   /  تگ font در HTML

از تگ font در HTML برای تغییر نوع قلم ، تغییر اندازه و تغییر رنگ متن ها استفاده می شود.

عنصر <font> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از چه چیزی استفاده کنیم ؟

برای تغییر رنگ متن از خاصیت color در CSS استفاده کنید:

<p style="color:red">این یک پاراگراف هست.</p>
<p style="color:blue">این یک پاراگراف هست.</p>


در مثال زیر با استفاده از خاصیت font-family در CSS نوع قلم متن را مشخص میکنیم:

<p dir="rtl" style="font-family:verdana">این یک پاراگراف هست.</p>
<p dir="rtl" style="font-family:'Courier New'">این یک پاراگراف هست.</p>


در مثال زیر با استفاده از خاصیت font-size در CSS اندازه متن را تغییر می دهیم:

<p style="font-size:30px">این یک پاراگراف هست.</p>
<p style="font-size:11px">این یک پاراگراف هست.</p>

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر