تگ i در HTML

  /  Frontend   /  تگ i در HTML

با استفاده از تگ i در HTML میتوان یک متن را به حالت مورب یا کج در آورد.

مثال

<p><i>متین برونسی</i> یک برنامه نویس ماجراجو هست که رویا هاش رو کد نویسی میکنه.</p>


تعریف و کاربرد

تگ i در HTML متن درون خود را به حالت مورب یا همان Italic در می آورد.

از عنصر <i> فقط در مواقعی استفاده کنید که عنصر معنایی مناسب تری برای متن وجود نداشته باشد ، مانند:

  • <strong> (متن مهم)
  • <em> (متن تأکید شده)
  • <mark> (متن هایلایت شده / برجسته)
  • <cite> (عنوان یک اثر)
  • <dfn> (تعریف اصطلاح)

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<i>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ i از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ i از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر i در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

i {
  font-style: italic;
}

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر