تگ optgroup در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ optgroup در HTML

با استفاده از تگ optgroup در HTML لیست های درون عنصر <select> را دسته بندی یا گروه بندی میکنیم.

مثال

در مثال زیر یک لیست کشویی گروه بندی شده را ایجاد کرده ایم:

<select name="cars" id="cars">
<optgroup label="اتومبیل سوئدی">
<option value="volvo">Volvo</option>
<option value="saab">Saab</option>
</optgroup>
<optgroup label="اتومبیل آلمانی">
<option value="mercedes">Mercedes</option>
<option value="audi">Audi</option>
</optgroup>
</select>


تعریف و کاربرد

از تگ optgroup در HTML برای دسته بندی موارد لیست شده در تگ <select> استفاده میکنیم.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<optgroup>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
disableddisabledیک گروه از گزینه ها را غیر فعال می کند
labeltextیک عنوان برای یک گروه از گزینه ها مشخص می کند

خواص عمومی

تگ optgroup از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ optgroup از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر