تگ svg در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ svg در HTML

تگ SVG در HTML همچون ظرفی هست برای نگهداری اشکال هندسی در سند.

مثال

در مثال زیر یک دایره رسم کرده ایم:

<svg width="100" height="100">
<circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
متأسفیم ، مرورگر شما از SVG درون خطی پشتیبانی نمی کند.
</svg>


تعریف و کاربرد

تگ SVG در HTML ظرفی را برای نگهداری اشکال گرافیکی SVG تعریف می کند.

یادداشت: کلمه SVG مخفف Scalable Vector Graphics و به معنی ( گرافیک برداری مقیاس پذیر ) می باشد.

شما میتوانید با استفاده از SVG اشکال هندسی مثل دایره ، مثلث ، مربع یا حتی تصاویر گرافیکی SVG را رسم و ایجاد کنید.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<svg>4.09.03.03.210.1

مثال های بیشتر

رسم مستطیل:

<svg width="400" height="100">
<rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" />
متأسفیم ، مرورگر شما از SVG درون خطی پشتیبانی نمی کند.
</svg>


رسم یک مربع با گوشه های گرد شده:

<svg width="400" height="180">
<rect x="50" y="20" rx="20" ry="20" width="150" height="150" style="fill:red;stroke:black;stroke-width:5;opacity:0.5" />
متأسفیم ، مرورگر شما از SVG درون خطی پشتیبانی نمی کند.
</svg>


رسم یک ستاره:

<svg width="300" height="200">
<polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198"
style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;" />
متأسفیم ، مرورگر شما از SVG درون خطی پشتیبانی نمی کند.
</svg>


رسم یک لوگو:

<svg height="130" width="500">
<defs>
<linearGradient id="grad1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%"
style="stop-color:rgb(255,255,0);stop-opacity:1" />
<stop offset="100%"
style="stop-color:rgb(255,0,0);stop-opacity:1" />
</linearGradient>
</defs>
<ellipse cx="100" cy="70" rx="85" ry="55" fill="url(#grad1)" />
<text fill="#ffffff" font-size="45" font-family="Verdana"
x="50" y="86">SVG</text>
متأسفیم ، مرورگر شما از SVG درون خطی پشتیبانی نمی کند.
</svg>


dawed

5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر