خاصیت translate در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  خاصیت translate در HTML

خاصیت translate در HTML مشخص می کند که برخی از عناصر نباید ترجمه شوند.

مثال

<p translate="no">Don't translate this!</p>
<p>This can be translated to any language.</p>

پشتیبانی مرورگر ها

خاصیت
translateپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شود

نحوه استفاده

<element translate="yes|no">

مقادیر خاصیت

مقدارتوضیحات
yesمشخص می کند که محتوای عنصر باید ترجمه شود
noمشخص می کند که محتوای عنصر نباید ترجمه شود
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر