ویژگی تصویر

خاصیت translate در HTML

  /  HTML   /  خاصیت translate در HTML
بنر تبلیغاتی الف

خاصیت translate در HTML مشخص می کند که برخی از عناصر نباید ترجمه شوند.

مثال

<p translate="no">Don't translate this!</p>
<p>This can be translated to any language.</p>

پشتیبانی مرورگر ها

خاصیت
translateپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شود

نحوه استفاده

<element translate="yes|no">

مقادیر خاصیت (attribute)


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج