ویژگی تصویر

دستورات شرطی در PHP

  /  PHP   /  دستورات شرطی در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

از دستورات شرطی در PHP برای انجام عملیات های مختلف در شرایط مختلف استفاده می کنیم.

در PHP دستورات شرطی زیر را داریم:

  • if: اگر یک شرط درست باشد عملیات مشخص شده را اجرا می کند.
  • if…else: اگر یک شرط درست باشد عملیات مشخص شده را اجرا می کند در غیر این صورت عملیات دیگری را اجرا خواهد کرد.
  • if…elseif…else: برای ایجاد چندین شرط در شرایط مختلف استفاده می شود.
  • switch: یک قطعه کد از بسیاری قطعه کد های مشخص شده را با توجه به شرط انتخاب و اجرا می کند.

نحوه استفاده از دستور IF در PHP

اگر شرط ما درست باشد دستور IF یک قطعه کدی را اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
}

مثال

اگر ساعت فعلی کمتر از 20 باشد خروجی ” روز خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه استفاده از IF…ELSE در PHP

دستور if...else قطعه کد را در صورت صحیح بودن یک شرط و قطعه کد دیگری را در صورت نادرست بودن آن شرط اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
} else {
code to be executed if condition is false;
}

مثال

اگر ساعت فعلی کمتر از 20 باشد خروجی ” روز خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد در غیر این صورت پیام ” شب خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه استفاده از IF…ELSEIF…ELSE در PHP

دستور if...elseif...else قطعه کد های مختلف را برای بیش از دو شرط اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
 code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
code to be executed if all conditions are false;
}

مثال

اگر زمان فعلی کمتر از 10 باشد پیام ” صبح بخیر ” در غیر این صورت اگر زمان فعلی کمتر از 20 باشد پیام ” روز خوبی داشته باشید ” در غیر این صورت پیام ” شب بخیر ” چاپ خواهد شد.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج