داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

دستورات شرطی در PHP

  /  PHP   /  دستورات شرطی در PHP
آموزش PHP

از دستورات شرطی در PHP برای انجام عملیات های مختلف در شرایط مختلف استفاده می کنیم.

در PHP دستورات شرطی زیر را داریم:

  • if: اگر یک شرط درست باشد عملیات مشخص شده را اجرا می کند.
  • if…else: اگر یک شرط درست باشد عملیات مشخص شده را اجرا می کند در غیر این صورت عملیات دیگری را اجرا خواهد کرد.
  • if…elseif…else: برای ایجاد چندین شرط در شرایط مختلف استفاده می شود.
  • switch: یک قطعه کد از بسیاری قطعه کد های مشخص شده را با توجه به شرط انتخاب و اجرا می کند.

نحوه استفاده از دستور IF در PHP

اگر شرط ما درست باشد دستور IF یک قطعه کدی را اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
}

مثال

اگر ساعت فعلی کمتر از 20 باشد خروجی ” روز خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه استفاده از IF…ELSE در PHP

دستور if...else قطعه کد را در صورت صحیح بودن یک شرط و قطعه کد دیگری را در صورت نادرست بودن آن شرط اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
} else {
code to be executed if condition is false;
}

مثال

اگر ساعت فعلی کمتر از 20 باشد خروجی ” روز خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد در غیر این صورت پیام ” شب خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه استفاده از IF…ELSEIF…ELSE در PHP

دستور if...elseif...else قطعه کد های مختلف را برای بیش از دو شرط اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
 code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
code to be executed if all conditions are false;
}

مثال

اگر زمان فعلی کمتر از 10 باشد پیام ” صبح بخیر ” در غیر این صورت اگر زمان فعلی کمتر از 20 باشد پیام ” روز خوبی داشته باشید ” در غیر این صورت پیام ” شب بخیر ” چاپ خواهد شد.

| این بخش از محتوا فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، برای دسترسی اینجا را کلیک کنید.

5/5 - (14 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.