ویژگی تصویر

عملگرها در PHP

  /  PHP   /  عملگر ها در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این آموزش به بررسی عملگرها در PHP می پردازیم، از عملگر ها در PHP برای مقایسه متغییر ها و مقادیر با یک دیگر استفاده می کنیم.

عملگر ها در PHP به گروه های زیر تقسیم می شوند:

عملگر های حسابی در PHP

از عملگر های حسابی در PHP برای انجام عملیات هایی مانند جمع، تفریق، تقسیم یا ضرب استفاده می کنیم.

توجه: لطفاً برای مشاهده نمونه کد ها روی مثال ها که به رنگ آبی در آمده اند کلیک کنید.

عملگرناممثالخروجی
+اضافه$x + $yجمع دو متغیر $x با $y
کم کردن$x - $yتفریق دو متغیر $x با $y
*ضرب$x * $yضرب دو متغیر $x با $y
/تقسیم$x / $yتقسیم دو متغیر $x با $y
%باقی مانده$x % $yباقیمانده $x تقسیم بر $y
**توان$x ** $yنتیجه افزایش $x به توان $y’th

عملگر های انتسابی در PHP

از عملگر های انتسابی در PHP با مقادیر عددی برای نوشتن یک مقدار در یک متغیر استفاده می شوند.

عملگر اصلی انتساب در PHP "=" است. این بدان معناست که عملوند سمت چپ به مقدار عبارت انتساب در سمت راست تنظیم می شود.

توجه: برای مشاهده نمونه کد ها و مثال ها روی موارد انتخابی خود در ستون انتساب که به رنگ آبی در آمده کلیک کنید.

انتسابهمانند…توضیحات
x = yx = yعملوند سمت چپ به مقدار عبارت سمت راست تنظیم می شود.
x += yx = x + yاضافه
x -= yx = x - yکم کردن
x *= yx = x * yضرب
x /= yx = x / yتقسیم
x %= yx = x % yباقی مانده

عملگر های مقایسه ای در PHP

از عملگر های مقایسه ای در PHP برای مقایسه دو مقدار (عدد یا رشته) استفاده می شوند:

توجه: لطفاً برای مشاهده نمونه کد ها روی مثال ها که به رنگ آبی در آمده اند کلیک کنید.

عملگر هاناممثالنتیجه
==برابر$x == $yاگر x$ برابر با y$ باشد، مقدار true را برمی‌گرداند.
===کاملاً همسان$x === $yاگر x$ برابر با y$ باشد و از یک نوع باشند، مقدار true را برمی‌گرداند.
!=نابرابر$x != $yاگر x$ برابر با y$ نباشد، مقدار true را برمی‌گرداند.
<>نابرابر$x <> $yاگر x$ برابر با y$ نباشد، مقدار true را برمی‌گرداند.
!==ناهمسان$x !== $yاگر x$ برابر با y$ نباشد یا از یک نوع نباشند، مقدار true را برمی‌گرداند.
>بزرگتر$x > $yاگر x$ بزرگتر از y$ باشد، مقدار true را برمی‌گرداند.
<کوچکتر$x < $yاگر x$ کمتر از y$ باشد، مقدار true برمی‌گرداند.
>=بزرگتر یا مساوی$x >= $yاگر x$ بزرگتر یا مساوی y$ باشد، مقدار true را برمی‌گرداند.
<=کوچکتر یا مساوی$x <= $yاگر x$ کمتر یا مساوی y$ باشد، مقدار true برمی‌گرداند.
<=>ناویز$x <=> $yبسته به اینکه x$ کمتر، مساوی یا بزرگتر از y$ باشد، یک عدد صحیح کوچکتر، مساوی یا بزرگتر از صفر را برمی‌گرداند. در PHP 7 معرفی شده است.

عملگر های افزایش / کاهش در PHP

از عملگر های افزایشی در PHP برای افزایش مقدار یک متغیر استفاده می شود.

همچنین از عملگر های کاهشی در PHP برای کاهش مقدار یک متغیر استفاده می شود.

توجه: برای مشاهده نمونه کد ها و مثال ها روی موارد انتخابی خود در ستون عملگر که به رنگ آبی در آمده کلیک کنید.

عملگرنامتوضیحات
++$xپیش افزایشx$ را یک به یک افزایش می دهد، سپس x$ را بر می گرداند.
$x++پس از افزایشمقدار x$ را برمی گرداند سپس یکی به مقدار آن اضافه می کند.
–$xپیش کاهشx$ را یکی کاهش می دهد، سپس x$ را برمی گرداند.
$x–پس از کاهشx$ را برمی‌گرداند، سپس x$ را یک واحد کاهش می‌دهد.

عملگر های منطقی در PHP

از عملگر های منطقی در PHP برای ترکیب عبارات شرطی استفاده می شوند.

توجه: لطفاً برای مشاهده نمونه کد ها روی مثال ها که به رنگ آبی در آمده اند کلیک کنید.

عملگرناممثالنتیجه
andو$x and $yاگر هر دو x$ و y$ درست باشند درست است.
orیا$x or $yاگر x$ یا y$ درست باشد درست است.
xorXor$x xor $yاگر x$ یا y$ درست باشد درست است، اما نه هر دو
&&و$x && $yاگر هر دو x$ و y$ درست باشند درست است.
||یا$x || $yاگر x$ یا y$ درست باشد درست است.
!نه ( حرف منفی: نبود ، نیست و… )!$xاگر x$ درست نباشد درست است.

عملگر های رشته در PHP

PHP دارای دو عملگر است که مخصوص رشته ها طراحی شده اند.

توجه: لطفاً برای مشاهده نمونه کد ها روی مثال ها که به رنگ آبی در آمده اند کلیک کنید.

عملگرناممثالنتیجه
.ارتباط و پیوست دادن$txt1 . $txt2پیوست دادن $txt1 و $txt2
.=تخصیص پیوست$txt1 .= $txt2$txt2 را به $txt1 اضافه می کند

عملگر های آرایه در PHP

از عملگر های آرایه در PHP برای مقایسه آرایه ها استفاده می شود.

توجه: لطفاً برای مشاهده نمونه کد ها روی مثال ها که به رنگ آبی در آمده اند کلیک کنید.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

عملگر های انتساب شرطی در PHP

از عملگر های انتساب شرطی در PHP برای تنظیم یک مقدار بسته به شرایط استفاده می شود:

توجه: لطفاً برای مشاهده نمونه کد ها روی مثال ها که به رنگ آبی در آمده اند کلیک کنید.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج