ویژگی تصویر

تابع CHARACTER_LENGTH در SQL

  /  SQL   /  تابع CHARACTER_LENGTH در SQL
بنر تبلیغاتی الف

تابع CHARACTER_LENGTH در SQL تعداد کاراکتر های یک رشته را بر میگرداند.

مثال

دستور زیر طول رشته مشخص شده را بر میگرداند:

SELECT CHARACTER_LENGTH("SQL Tutorial") AS LengthOfString;

خروجی

LengthOfString
12

همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید نحوه استفاده از تابع CHARACTER_LENGTH در SQL به این شکل است:

CHARACTER_LENGTH(string)

همچنین آموزش کار با تابع CHAR_LENGTH را مطالعه کنید.

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی را برای محاسبه تعداد کاراکتر های آن مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر تعداد کاراکتر ، رشته های ستون CustomerName را در یک ستون موقتی تحت عنوان LengthOfName بر میگرداند.

SELECT CustomerName, CHARACTER_LENGTH(CustomerName) AS LengthOfName
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج