ویژگی تصویر

تابع CONCAT_WS در SQL

  /  SQL   /  تابع CONCAT_WS در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع CONCAT_WS در SQL می توانیم چندین عبارت متنی را با علامت مشخصی کنار هم جمع کنیم.

مثال

دستور زیر تمامی رشته های مشخص شده را کنار هم قرار می دهد و بین آنها علامت "-" را قرار می دهد.

SELECT CONCAT_WS("-", "SQL", "Tutorial", "is", "fun!") AS ConcatenatedString;

خروجی

ConcatenatedString
SQL-Tutorial-is-fun!

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع CONCAT_WS به این شکل است:

CONCAT_WS(separatorexpression1expression2expression3,...)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
separatorجدا کننده ای که بین تمام عبارات قرار میگیرد را مشخص می کند ، اگر مقدار این پارامتر NULL باشد ، خروجی تابع NULL خواهد بود
expression1,
expression2,
expression3,
etc.
عبارت های متنی که قرار است باهم جمع شوند را مشخص میکند ، اگر مقدار عبارتی برابر با NULL باشد ، تابع از آن عبور می کند ، همچنین استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی فنی MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر عبارت های متنی ستون های Address و PostalCode و City را همراه با یک فاصله ( Space ) در ستونی تحت عنوان Address کنار هم قرار می دهد.

SELECT CustomerName, CONCAT_WS(" ", Address, PostalCode, City) AS Address
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج