ویژگی تصویر

تابع FIND_IN_SET در SQL

  /  SQL   /  تابع FIND_IN_SET در SQL
بنر تبلیغاتی الف

تابع FIND_IN_SET در SQL یک رشته را در یک رشته لیست جستجو می کند و موقعیت مکانی آن را بر میگرداند.

مثال

SELECT FIND_IN_SET("q", "s,q,l");

خروجی

FIND_IN_SET("q", "s,q,l")
2

رشته لیست به رشته های میگیم که با یکسری کاراکتر های خاص از هم جدا می شوند ، به مثال زیر دقت کنید.

رشته های زیر توسط , از هم جدا شده و یک رشته لیست تشکیل داده اند:

Matin,Ali,Reza,Arman

همانطور که در مثال اول اشاره شد نحوه استفاده از تابع FIND_IN_SET به این شکل است:

FIND_IN_SET(string, string_list)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته ای که قرار است جستجو شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
string_listرشته لیست را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

مقادیر بازگشتی

  • اگر string در string_list پیدا نشد ، تابع عدد 0 را برمیگرداند
  • اگر string یا string_list برابر با NULL باشد ، تابع NULL را بر میگرداند
  • اگر string یا string_list خالی باشند ( " " ) ، تابع عدد 0 را برمیگرداند

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر حرف "a" را در رشته لیست جستجو می کند:

SELECT FIND_IN_SET("a", "s,q,l");

خروجی

FIND_IN_SET("a", "s,q,l")
0

دستور زیر حرف "q" را در یک رشته لیست جستجو می کند ( رشته لیست NULL می باشد )

SELECT FIND_IN_SET("q", null);

خروجی

FIND_IN_SET("q", null)
null

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج