ویژگی تصویر

تابع FORMAT در SQL

  /  SQL   /  تابع FORMAT در SQL
بنر تبلیغاتی الف

تابع FORMAT در SQL برای قالب بندی و فرمت دهی عدد به عنوان قالب "#، ###. ##" مورد استفاده قرار می گیرد و آن را در چند رقم اعشار گرد می کند.

بعد از اینکه عدد قالب بندی و فرمت دهی می شود مقدار را به عنوان یک رشته بر می گرداند.

نحوه استفاده از تابع FORMAT در MySQL

FORMAT(N, D, locale);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
Nاین پارامتر عددی را که قرار است قالب بندی یا فرمت دهی شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
Dاین پارامتر عددی را که قصد داریم گرد شود را مشخص می کند
localeاستفاده از این پارامتر اختیاری است ، محل نقطه اعشار و گروه بندی را مشخص می کند که به طور پیش فرض در MySQL برروی en_us تنظیم شده است.

اطلاعات فنی

این تابع در نسخه های MySQL زیر پشتیبانی می شود:

  • MySQL 8.0
  • MySQL 5.7
  • MySQL 5.6
  • MySQL 5.5
  • MySQL 5.1
  • MySQL 5.0
  • MySQL 4.1
  • MySQL 4.0
  • MySQL 3.23.3

مثال

SELECT FORMAT(12342.123456, 3);

خروجی

FORMAT(12342.123456, 3)
12,342.123
SELECT FORMAT(250500.5634, 0);

خروجی

FORMAT(250500.5634, 0)
250,501

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج