ویژگی تصویر

تابع LTRIM در SQL

  /  SQL   /  تابع LTRIM در SQL
بنر تبلیغاتی الف

تابع LTRIM در SQL فضاهای خالی و اضافی Space سمت چپ رشته را حذف می کند.

مثال

دستور SQL زیر فضای خالی (Space) سمت چپ رشته را حذف می کند.

SELECT LTRIM(" SQL Tutorial") AS LeftTrimmedString;

خروجی

LeftTrimmedString
SQL Tutorial

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع LTRIM() به این شکل است:

LTRIM(string)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی را که سمت چپ آن فضای خالی Space دارد مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج