ویژگی تصویر

تابع STRCMP در SQL

  /  SQL   /  تابع STRCMP در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از تابع STRCMP در SQL برای مقایسه دوتا رشته استفاده می کنیم.

مثال

SELECT STRCMP("SQL Tutorial", "SQL Tutorial");

خروجی

STRCMP("SQL Tutorial", "SQL Tutorial")
0

همانطور که در مثال بالا اشاره شده نحوه استفاده از این تابع به این شکل است:

STRCMP(string1string2)

مقادیر و پارامتر ها

پارامترتوضیحات
string1, string2دو رشته ای که قرار است باهم مقایسه شوند را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر اجباری است

مقادیر خروجی

  • اگر string1 = string2 باشد این تابع عدد 0 را بر میگرداند
  • اگر string1 < string2 باشد این تابع عدد -1 را بر میگرداند
  • اگر string1 > string2 باشد این تابع عدد 1 را بر میگرداند

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

SELECT STRCMP("SQL Tutorial", "HTML Tutorial");

خروجی

STRCMP("SQL Tutorial", "HTML Tutorial");
1
SELECT STRCMP("SQL Tutorial", "Tutorial");

خروجی

STRCMP("SQL Tutorial", "HTML Tutorial");
-1

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج