ویژگی تصویر

تابع SUBSTRING_INDEX در SQL

  /  SQL   /  تابع SUBSTRING_INDEX در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع SUBSTRING_INDEX در SQL می توانیم یک زیر رشته از رشته اصلی خود انتخاب کنیم ، این عمل با استفاده از یک مشخصه که معمولاً یک کاراکتر هست صورت میگیرد و ظیفه آن جدا سازی رشته هست همچنین با یک عدد مشخص تعداد زیر رشته هایی که قصد انتخاب آن را داریم مشخص میکنیم.

مثال

SELECT SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", 1);

خروجی دستور بالا به این شکل خواهد بود:

SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", 1);
www

توضیحات بیشتر: همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید رشته ما "www.bubbleslearn.ir" می باشد و ما با استفاده از کاراکتر "." مشخص کردیم که قصد جداسازی و تقسیم آن را با این کاراکتر داریم همچنین با عدد "1" مشخص کردیم که اولین زیر رشته برای ما انتخاب شود و خروجی برابر بود با "www" اگر عدد را به "2" تغییر بدهیم خروجی "www.bubbleslearn" را خواهیم داشت و دوتا از اولین زیر رشته های رشته اصلی ما را بر می گرداند.

مثال شماره دو

اگر بجای عدد "1" از "-1" استفاده کنید عمل جداسازی رشته از سمت چپ انجام می شود.

SELECT SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", -1);

خروجی

SUBSTRING_INDEX("www.bubbleslearn.ir", ".", -1);
com

نحوه استفاده

SUBSTRING_INDEX(string, delimiter, number)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی را مشخص میکند ، استفاده از این پارامتر اجباری است
delimiterکاراکتر ما را برای جداسازی ، جستجو و تقسیم رشته اصلی مشخص میکند ، استفاده از این پارامتر اجباری است
numberتعداد دفعات جداسازی و تقسیم رشته اصلی را مشخص میکند ، اگر عدد منفی باشد از سمت چپ و اگر عدد مثبت باشد از سمت راست جداسازی را انجام می دهد همچنین استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج