داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

توابع آرایه ها در PHP

  /  PHP   /  توابع آرایه ها در PHP
آموزش PHP

در این بخش به بررسی توابع آرایه ها در PHP می پردازیم، در PHP توابع زیادی برای مدیریت، ویرایش و کنترل آرایه ها داریم که همه این تابع های آرایه برای شما لیست شده و می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش به آن مراجعه کنید.

لیست توابع آرایه در PHP

تابعتوضیحات
array()یک آرایه ایجاد می کند.
array_change_key_case()تمام کلید های یک آرایه را به حروف کوچک یا بزرگ تبدیل می کند.
array_chunk()یک آرایه را به تکه هایی از آرایه های جدید تقسیم می کند.
array_column()مقادیر را از یک ستون واحد در آرایه ورودی برمی گرداند.
array_combine()با استفاده از عناصر یک آرایه “keys” و یک آرایه دیگر “values” آرایه ای جدید ایجاد می کند.
array_count_values()تمام مقادیر یک آرایه را می شمارد.
array_diff()مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و مقادیر متفاوت را برمی گرداند.
array_diff_assoc()کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و تفاوت‌ها را برمی‌گرداند.
array_diff_key()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر متفاوت را برمی گرداند.
array_diff_uassoc()کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و عناصر متفاوت را برمی‌گرداند.
array_diff_ukey()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر متفاوت را برمی گرداند.
array_fill()یک آرایه را با مقادیر پر می کند.
array_fill_keys()یک آرایه را با مقادیر پر می کند و کلیدها را مشخص می کند.
array_filter()مقادیر یک آرایه را با استفاده از تابع callback فیلتر می کند.
array_flip()همه کلیدها را با مقادیر مرتبط آنها در یک آرایه تغییر می دهد/تبادل می کند.
array_intersect()مقادیر دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و مقادیر همسان را برمی گرداند.
array_intersect_assoc()کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.
array_intersect_key()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصری که کلید های همسان دارند را برمی گرداند.
array_intersect_uassoc()این تابع کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و عناصر همسان را برمی‌گرداند.
array_intersect_ukey()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.
array_key_exists()یک آرایه را برای یک کلید مشخص بررسی می کند و اگر کلید وجود داشته باشد true و اگر کلید وجود نداشته باشد false را برمی گرداند.
array_keys()یک آرایه حاوی کلیدها را برمی گرداند.
array_map()هر مقدار از یک آرایه را به یک تابع ساخته شده توسط کاربر ارسال می کند و یک آرایه جدید را با مقادیر جدید که توسط همان تابع ساخته شده توسط کاربر ایجاد شده است، برمی گرداند.
array_merge()یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر باهم ادغام می کند.
array_merge_recursive()یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر باهم ادغام می کند.
array_multisort()یک آرایه مرتب شده را برمی گرداند.
array_pad()تعداد مشخصی از عناصر را با یک مقدار مشخص به یک آرایه اضافه می کند.
array_pop()آخرین عنصر یک آرایه را حذف می کند.
array_product()حاصل ضرب یک آرایه را محاسبه و برمی گرداند.
array_push()یک یا چند عنصر را در انتهای یک آرایه وارد می کند.
array_rand()یک کلید تصادفی از یک آرایه برمی گرداند، یا اگر مشخص کنید که تابع باید بیش از یک کلید را برگرداند، آرایه ای از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.
array_reduce()مقادیر یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر ارسال می کند و یک رشته را برمی گرداند.
array_replace()مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه دوم جایگزین می کند.
array_replace_recursive()مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه های بعدی به صورت بازگشتی جایگزین می کند.
array_reverse()یک آرایه را به صورت معکوس شده برمی گرداند.
array_search()یک آرایه را برای یک مقدار جستجو می کند و کلید را برمی گرداند.
array_shift()اولین عنصر را از یک آرایه حذف می کند و مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند.
array_slice()بخش‌های انتخابی یک آرایه را برمی‌گرداند.
array_splice()عناصر انتخاب شده را از یک آرایه حذف می کند و آن را با عناصر جدید جایگزین می کند، تابع همچنین آرایه ای را با عناصر حذف شده برمی گرداند.
array_sum()مجموع تمام مقادیر آرایه را برمی گرداند.
array_udiff()مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند.
array_udiff_assoc()مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند.
array_udiff_uassoc()کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند.
array_uintersect()مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و مقادیر همسان را برمی گرداند.
array_uintersect_assoc()کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.
array_uintersect_uassoc()بزودی…
array_unique()بزودی…
array_unshift()بزودی…
array_values()بزودی…
array_walk()بزودی…
array_walk_recursive()بزودی…
arsort()بزودی…
asort()بزودی…
compact()بزودی…
count()بزودی…
current()بزودی…
each()بزودی…
end()بزودی…
extract()بزودی…
in_array()بزودی…
key()بزودی…
krsort()بزودی…
ksort()بزودی…
list()بزودی…
natcasesort()بزودی…
natsort()بزودی…
next()بزودی…
pos()بزودی…
prev()بزودی…
range()بزودی…
reset()بزودی…
rsort()بزودی…
shuffle()بزودی…
sizeof()بزودی…
sort()بزودی…
uasort()بزودی…
uksort()بزودی…
usort()بزودی…

نصب تابع های آرایه در PHP

توابع آرایه بخشی از هسته PHP هستند. برای استفاده از این توابع نیازی به نصب نیست.

5/5 - (12 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

روانشناسى قبائل قريش

و (از قريش پرسيدند) درود خدا بر او، فرمود: امّا بنى مخزوم، گل خوشبوى قريشند، و كه شنيدن سخن مردانشان، و ازدواج با زنانشان را دوست داريم، امّا بنى عبد شمس(1) دورانديش تر، و در حمايت مال و فرزندان توانمندترند كه به همين جهت بد انديش تر و بخيل تر مى باشند.

و امّا ما (بنى هاشم) آنچه را در دست داريم بخشنده تر، و براى جانبازى در راه دين سخاوتمندريم. آنها شمارشان بيشتر امّا فريب كارتر و زشت روى ترند، و ما گوياتر و خيرخواه تر و خوش روى تريم.(2)


  1. بنی عبدشمس، همان امویان هستند، که عبدشمس پسر عموی هاشم بن عبدالمطلّب بود.
  2. اشاره به علم اتنولوژی Ethnology (قوم شناسی، مردم شناسی) که به شناخت قبایل گوناگون با روانشناسی حاکم بر آنان می پردازد.
حکمت 120 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.