داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

توابع آرایه ها در PHP

  /  PHP   /  توابع آرایه ها در PHP
آموزش PHP

در این بخش به بررسی توابع آرایه ها در PHP می پردازیم، در PHP توابع زیادی برای مدیریت، ویرایش و کنترل آرایه ها داریم که همه این تابع های آرایه برای شما لیست شده و می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش به آن مراجعه کنید.

لیست توابع آرایه در PHP

تابعتوضیحات
array()یک آرایه ایجاد می کند.
array_change_key_case()تمام کلید های یک آرایه را به حروف کوچک یا بزرگ تبدیل می کند.
array_chunk()یک آرایه را به تکه هایی از آرایه های جدید تقسیم می کند.
array_column()مقادیر را از یک ستون واحد در آرایه ورودی برمی گرداند.
array_combine()با استفاده از عناصر یک آرایه “keys” و یک آرایه دیگر “values” آرایه ای جدید ایجاد می کند.
array_count_values()تمام مقادیر یک آرایه را می شمارد.
array_diff()مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و مقادیر متفاوت را برمی گرداند.
array_diff_assoc()کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و تفاوت‌ها را برمی‌گرداند.
array_diff_key()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر متفاوت را برمی گرداند.
array_diff_uassoc()کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و عناصر متفاوت را برمی‌گرداند.
array_diff_ukey()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر متفاوت را برمی گرداند.
array_fill()یک آرایه را با مقادیر پر می کند.
array_fill_keys()یک آرایه را با مقادیر پر می کند و کلیدها را مشخص می کند.
array_filter()مقادیر یک آرایه را با استفاده از تابع callback فیلتر می کند.
array_flip()همه کلیدها را با مقادیر مرتبط آنها در یک آرایه تغییر می دهد/تبادل می کند.
array_intersect()مقادیر دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و مقادیر همسان را برمی گرداند.
array_intersect_assoc()کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.
array_intersect_key()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصری که کلید های همسان دارند را برمی گرداند.
array_intersect_uassoc()این تابع کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و عناصر همسان را برمی‌گرداند.
array_intersect_ukey()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.
array_key_exists()یک آرایه را برای یک کلید مشخص بررسی می کند و اگر کلید وجود داشته باشد true و اگر کلید وجود نداشته باشد false را برمی گرداند.
array_keys()یک آرایه حاوی کلیدها را برمی گرداند.
array_map()هر مقدار از یک آرایه را به یک تابع ساخته شده توسط کاربر ارسال می کند و یک آرایه جدید را با مقادیر جدید که توسط همان تابع ساخته شده توسط کاربر ایجاد شده است، برمی گرداند.
array_merge()یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر باهم ادغام می کند.
array_merge_recursive()یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر باهم ادغام می کند.
array_multisort()یک آرایه مرتب شده را برمی گرداند.
array_pad()تعداد مشخصی از عناصر را با یک مقدار مشخص به یک آرایه اضافه می کند.
array_pop()آخرین عنصر یک آرایه را حذف می کند.
array_product()حاصل ضرب یک آرایه را محاسبه و برمی گرداند.
array_push()یک یا چند عنصر را در انتهای یک آرایه وارد می کند.
array_rand()یک کلید تصادفی از یک آرایه برمی گرداند، یا اگر مشخص کنید که تابع باید بیش از یک کلید را برگرداند، آرایه ای از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.
array_reduce()مقادیر یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر ارسال می کند و یک رشته را برمی گرداند.
array_replace()مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه دوم جایگزین می کند.
array_replace_recursive()مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه های بعدی به صورت بازگشتی جایگزین می کند.
array_reverse()بزودی…
array_search()بزودی…
array_shift()بزودی…
array_slice()بزودی…
array_splice()بزودی…
array_sum()بزودی…
array_udiff()بزودی…
array_udiff_assoc()بزودی…
array_udiff_uassoc()بزودی…
array_uintersect()بزودی…
array_uintersect_assoc()بزودی…
array_uintersect_uassoc()بزودی…
array_unique()بزودی…
array_unshift()بزودی…
array_values()بزودی…
array_walk()بزودی…
array_walk_recursive()بزودی…
arsort()بزودی…
asort()بزودی…
compact()بزودی…
count()بزودی…
current()بزودی…
each()بزودی…
end()بزودی…
extract()بزودی…
in_array()بزودی…
key()بزودی…
krsort()بزودی…
ksort()بزودی…
list()بزودی…
natcasesort()بزودی…
natsort()بزودی…
next()بزودی…
pos()بزودی…
prev()بزودی…
range()بزودی…
reset()بزودی…
rsort()بزودی…
shuffle()بزودی…
sizeof()بزودی…
sort()بزودی…
uasort()بزودی…
uksort()بزودی…
usort()بزودی…

نصب تابع های آرایه در PHP

توابع آرایه بخشی از هسته PHP هستند. برای استفاده از این توابع نیازی به نصب نیست.

5/5 - (5 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

نكوهش اوباش (انسان هاى شرور)

و درود خدا بر او، فرمود: (در تعريف جمع اوباش، فرمود:) آنان چون گرد هم آيند پيروز شوند، و چون پراكنده شوند شناخته نگردند.(1)

(و گفته شد كه امام فرمود:) آنان چون گرد هم آيند زيان رسانند، و چون پراكنده شوند سود دهند. (از امام پرسيدند: چون اوباش گرد هم آيند زيان رسانند را دانستيم، امّا چه سودى در پراكندگى آنان است، فرمود:) صاحبان كسب و كار و پيشه وران به كارهاى خود باز مى گردند، و مردم از تلاش آنان سود برند، بنّا به ساختن ساختمان، و بافنده به كارگاه بافندگى، و نانوا به نانوايى روى مى آورد.


  1. نفیِ اوانتوریسم Aventurism (ماجرا جویی) کسانی که بدون رعایت مسایل اخلاقی و سیاسی حاکم بر جامعه دست به اعمالی می زنند که نارواست.
حکمت 199 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.