ویژگی تصویر

دستور INNER JOIN در SQL

  /  SQL   /  دستور INNER JOIN در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از دستور INNER JOIN در SQL برای انتخاب رکورد های مشترک بین دو جدول استفاده می کنیم.

نحوه استفاده از دستور INNER JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، دستور INNER JOIN وجه مشترک دو جدول را انتخاب می کند.

 

دستور INNER JOIN

 


مثال برای دستور INNER JOIN

در این مثال ما با استفاده از دستور INNER JOIN در SQL تعدادی از ستون های جداول Orders و Customers را باهم ترکیب و انتخاب می کنیم.

لیست ردیف های جدول "Orders"

OrderIDCustomerIDOrderDate
1030821996-09-8
1030911996-09-19
1031031996-09-20

لیست ردیف های جدول "Customers"

CustomerIDCustomerNameContactNameCountry
1Ali RezayiTehranIran
2Matin BoronsiTehranIran
3Amir Hosein SarajianTehranIran

برای اینکه ما بتوانیم دو جدول مربوطه را باهم ترکیب کنیم و مقادیر مشخصی را از هر دوتای آنها استخراج کنیم باید یک ستون مشترک در دو جدول وجود داشته باشد.

در اینجا ستون CustomerID رابط ما برای ترکیب این دو جدول می باشد که این ستون هم در جدول "Orders" وجود دارد و هم در جدول "Customers"

حال قصد داریم با استفاده از دستور INNER JOIN در SQL مقادیر ستون های OrderID و OrderDate و CustomerName را با استفاده از رابط CustomerID گرفته و در یک جدول مجزا لیست کنیم.

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers
ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;

خروجی دستورات بالا چیزی شبیه به این هست:

OrderIDCustomerNameOrderDate
10308Matin Boronsi1996-09-8
10309Ali Rezayi1996-09-19
10310Amir Hosein Sarajian1996-09-20

انتخاب سه جدول در INNER JOIN

در مثال زیر ما یکسری مقادیر از جداول Orders و Customers و Shippers را انتخاب می کنیم.

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Shippers.ShipperName
FROM ((Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID)
INNER JOIN Shippers ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID);

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج