داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

دستور insert into در SQL

  /  SQL   /  دستور insert into در SQL

دستور INSERT INTO در SQL برای درج رکورد های جدید در یک جدول استفاده می شود.

نحوه استفاده دستور INSERT INTO

نوشتن دستور INSERT INTO در SQL به دو صورت امکان پذیر است:

1. نام ستون و مقادیری که باید درج شود را مشخص می کنید:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

2. اگر برای همه ستون های جدول مقادیری را اضافه می کنید ، نیازی نیست نام ستون ها را در پرس و جو SQL مشخص کنید. با این حال ، مطمئن شوید که ترتیب مقادیر به همان ترتیب ستون های جدول است. در اینجا ، نحوه استفاده از دستور INSERT به شرح زیر خواهد بود:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);

مثال برای INSERT INTO در SQL

دستور SQL زیر یک رکورد جدید در جدول "Customers" قرار می دهد:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');

درج داده ها فقط در ستون های مشخص شده

همچنین ممکن است فقط داده ها را در ستون های خاصی وارد کنید.

دستور SQL زیر یک رکورد جدید وارد می کند ، اما فقط داده ها را در ستون “CustomerName” ، “City” و “Country” وارد می کند (CustomerID به طور خودکار به روز می شود):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');
5/5 - (5 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

1) شناخت پايه هاى ايمان

و درود خدا بر او (از ايمان پرسيدند، جواب داد): ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر، يقين، عدل و جهاد.

صبر نيز بر چهار پايه قرار دارد. شوق، هراس، زهد و انتظار؛ آن كس كه اشتياق بهشت دارد، شهوت هايش كاستى گيرد، و آن كس كه از آتش جهنّم مى ترسد، از حرام دورى مى گزيند، و آن كس كه در دنيا زهد مى ورزد، مصيبت ها را ساده پندارد، و آن كس كه مرگ را انتظار مى كشد در نيكى ها شتاب مى كند.

يقين نيز بر چهار پايه استوار است: بينش زيركانه، دريافت حكيمانه واقعيّت ها، پند گرفتن از حوادث روزگار، و پيمودن راه درست پيشينيان؛ پس آن كس كه هوشمندانه به واقعيّت ها نگريست، حكمت را آشكارا بيند، و آن كه حكمت را آشكارا ديد، عبرت آموزى را شناسد، و آن كه عبرت آموزى شناخت گويا چنان است كه با گذشتگان مى زيسته است.

و عدل نيز بر چهار پايه بر قرار است: فكرى ژرف انديش، دانشى عميق و به حقيقت رسيده، نيكو داورى كردن و استوار بودن در شكيبايى؛ پس كسى كه درست انديشيد به ژرفاى دانش رسيد و آن كس كه به حقيقت دانش رسيد، از چشمه زلال شريعت نوشيد، و كسى كه شكيبا شد در كارش زياده روى نكرده با نيكنامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد.

و جهاد نيز بر چهار پايه استوار است: امر به معروف، و نهى از منكر، راستگويى در هر حال، و دشمنى با فاسقان؛ پس هر كس به معروف امر كرد، پشتوانه نيرومند مؤمنان است، و آن كس كه از زشتى ها نهى كرد، بينى منافقان را به خاك ماليد، و آن كس كه در ميدان نبرد صادقانه پايدارى كند حقّى را كه بر گردن او بوده ادا كرده است، و كسى كه با فاسقان دشمنى كند و براى خدا خشم گيرد، خدا هم براى او خشم آورد، و روز قيامت او را خشنود سازد.

2) شناخت اقسام كفر و ترديد

و كفر بر چهار ستون پايدار است: كنجكاوى دروغين،(1) ستيزه جويى و جدل، انحراف از حق، و دشمنى كردن؛ پس آن كس كه دنبال توهّم و كنجكاوى دروغين رفت به حق نرسيد.(2) و آن كس كه به ستيزه جويى و نزاع پرداخت از ديدن حق نا بينا شد، و آن كس كه از راه حق منحرف گرديد، نيكويى را زشت، و زشتى را نيكويى پنداشت و سر مست گمراهى ها گشت، و آن كس كه دشمنى ورزيد پيمودن راه حق بر او دشوار و كارش سخت، و نجات او از مشكلات دشوار است.

و شك چهار بخش دارد: جدال در گفتار، ترسيدن، دو دل بودن، و تسليم حوادث روزگار شدن؛ پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاريكى شبهات بيرون نخواهد آمد، و آن كس كه از هر چيزى ترسيد همواره در حال عقب نشينى است، و آن كس كه در ترديد و دو دلى باشد زير پاى شيطان كوبيده خواهد شد، و آن كس كه تسليم حوادث گردد و به تباهى دنيا و آخرت گردن نهد، و هر دو جهان را از كف خواهد داد.


  1. عَمق و عُمق، در بیابان بی آب و علف پیشروی کردن و سرگردان شدن و به هلاکت رسیدن است. کسی که با توهّم پیش رود نیز، دچار همین سرنوشت خواهد شد.
  2. نقد تفکّر: ایده آلیسم Idealism (خیال پرستی، ذهن گرایی) در برابر رئالیسم Realism (واقع گرایی)
حکمت 31 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.