ویژگی تصویر

دستور insert into در SQL

  /  SQL   /  دستور insert into در SQL
بنر تبلیغاتی الف

دستور INSERT INTO در SQL برای درج رکورد های جدید در یک جدول استفاده می شود.

نحوه استفاده دستور INSERT INTO

نوشتن دستور INSERT INTO در SQL به دو صورت امکان پذیر است:

1. نام ستون و مقادیری که باید درج شود را مشخص می کنید:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

2. اگر برای همه ستون های جدول مقادیری را اضافه می کنید ، نیازی نیست نام ستون ها را در پرس و جو SQL مشخص کنید. با این حال ، مطمئن شوید که ترتیب مقادیر به همان ترتیب ستون های جدول است. در اینجا ، نحوه استفاده از دستور INSERT به شرح زیر خواهد بود:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);

مثال برای INSERT INTO در SQL

دستور SQL زیر یک رکورد جدید در جدول "Customers" قرار می دهد:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');

درج داده ها فقط در ستون های مشخص شده

همچنین ممکن است فقط داده ها را در ستون های خاصی وارد کنید.

دستور SQL زیر یک رکورد جدید وارد می کند ، اما فقط داده ها را در ستون “CustomerName” ، “City” و “Country” وارد می کند (CustomerID به طور خودکار به روز می شود):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج