داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دستور JOIN در SQL

  /  SQL   /  دستور JOIN در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از دستورات JOIN در SQL برای ترکیب ردیف های دو یا چند جدول استفاده می شود.

برای درک بهتر این مطلب به عنوان مثال ردیف های منتخب چندین جدول را لیست کرده ایم و قرار است آنها را باهم ترکیب کنیم.

لیست ردیف های جدول "Orders"

OrderIDCustomerIDOrderDate
1030821996-09-8
1030911996-09-19
1031031996-09-20

لیست ردیف های جدول "Customers"

CustomerIDCustomerNameContactNameCountry
1Ali RezayiTehranIran
2Matin BoronsiTehranIran
3Amir Hosein SarajianTehranIran

برای اینکه ما بتوانیم دو جدول مربوطه را باهم ترکیب کنیم و مقادیر مشخصی را از هر دوتای آنها استخراج کنیم باید یک ستون مشترک در دو جدول وجود داشته باشد.

در اینجا ستون CustomerID رابط ما برای ترکیب این دو جدول می باشد که این ستون هم در جدول "Orders" وجود دارد و هم در جدول "Customers"

حال قصد داریم با استفاده از دستور INNER JOIN در SQL مقادیر ستون های OrderID و OrderDate و CustomerName را با استفاده از رابط CustomerID گرفته و در یک جدول مجزا لیست کنیم.

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers
ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;

خروجی دستورات بالا چیزی شبیه به این هست:

OrderIDCustomerNameOrderDate
10308Matin Boronsi1996-09-8
10309Ali Rezayi1996-09-19
10310Amir Hosein Sarajian1996-09-20

انواع دستور JOIN در SQL

در اینجا دستورات مختلف JOINs در SQL  را لیست کرده ایم:

  • (INNER) JOIN : رکورد هایی را که دارای مقادیر منطبق در هر دو جدول هستند را بر می گرداند.
  • LEFT (OUTER) JOIN : همه رکورد های جدول سمت چپ و رکورد های همسان را از جدول راست بر می گرداند.
  • RIGHT (OUTER) JOIN : همه رکورد های جدول سمت راست و رکورد های همسان را از جدول چپ بر می گرداند.
  • FULL (OUTER) JOIN : همه رکورد های جدول سمت چپ و سمت راست را بر می گرداند.
5/5 - (5 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج