ویژگی تصویر

دستور SELECT در SQL

  /  SQL   /  دستور SELECT در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از دستور SELECT در SQL برای انتخاب داده ها از پایگاه داده استفاده می شود.

داده های بازگردانده شده در یک جدول نتایج ذخیره شده به نام result-set ذخیره می شود.

نحوه استفاده از دستور SELECT در SQL

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

در اینجا ، ستون 1 ، ستون 2 ، … نام ستون های جدولی است که می خواهید داده های آنها را انتخاب کنید.

اگر می خواهید تمام فیلد های موجود در جدول را انتخاب کنید ، از دستور زیر استفاده کنید:

SELECT * FROM table_name;

مثال برای دستور SELECT در SQL

دستور SQL زیر ستون های "CustomerName" و "City" را از جدول "Customers" انتخاب می کند:

SELECT CustomerName, City FROM Customers;
نحوه انتخاب تمام رکورد های یک جدول

از علامت ستاره * برای انتخاب تمام داده های یک جدول استفاده می کنیم.

SELECT * FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج