ویژگی تصویر

دستور WHERE در SQL

  /  SQL   /  دستور WHERE در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از دستور WHERE در SQL برای فیلتر کردن رکورد های یک جدول استفاده می شود.

به عنوان مثال اگر قصد دارید یک رکورد خاص با یک مقدار و شرط خاصی را فراخوانی کنید می توانید از شرط WHERE در SQL استفاده کنید.

نحوه استفاده از WHERE در SQL

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

توجه: شرط WHERE نه تنها در عبارات SELECT استفاده می شود ، بلکه در UPDATE ، DELETE و غیره نیز استفاده می شود.

مثال برای دستور WHERE در SQL

دستور SQL زیر همه مشتریان کشور "Mexico" را از جدول "Customers" انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';

مقادیر رشته ای و مقادیر عددی

شما می توانید مقادیر متنی یا رشته ای خود را در SQL داخل تک کوتیشن ( ' ' ) قرار بدهید.

اما مقادیر عددی را نباید در تک کوتیشن قرار دهید.

مثال
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID=1;

عملگر ها در دستور WHERE

در دستور WHERE می توان از عملگر های زیر استفاده کرد:

عملگرتوضیحات
=برابر
>بزرگتر
<کوچک تر
>=بزرگتر مساوی
<=کوچک تر مساوی
<>نا برابر

توجه: در برخی از نسخه های SQL این عملگر ممکن است به صورت =! نوشته شود

BETWEENبین یک محدوده مشخص
LIKEجستجوی یک الگو
INبرای تعیین چند مقدار ممکن برای یک ستون

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج