داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

عملگر های and و or در SQL

  /  SQL   /  عملگر های and و or و not در SQL
بنر تبلیغاتی الف

شرط WHERE را میتوان با عملگر های AND و OR و NOT در SQL ترکیب کرد.

عملگرهای AND و OR برای فیلتر کردن رکورد ها بر اساس بیش از یک شرط استفاده می شوند:

  • اگر همه شروط جدا شده توسط AND برابر با TRUE باشند ، عملگر AND یک رکورد را نمایش می دهد.
  • اگر یکی از شروط جدا شده با OR برابر با TRUE باشد ، عملگر OR یک رکورد را نمایش می دهد.

اگر شروط تعریف شده برقرار نباشند ، عملگر NOT یک رکورد را نمایش می دهد.

نحوه استفاده از AND در SQL

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

مثال

دستور SQL زیر همه ردیف ها را از جدول "Customers" که Country برابر با "Germany" و City برابر با "Berlin" است انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND City='Berlin';

نحوه استفاده از OR در SQL

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

مثال

دستور SQL زیر همه ردیف ها را از جدول "Customers" که مقدار ستون City آن برابر با "Berlin" یا "München" است انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin' OR City='München';

مثال

دستور SQL زیر همه ردیف ها را از جدول "Customers" که مقدار ستون Country آن برابر با "Germany" یا "Spain" است انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' OR Country='Spain';

نحوه استفاده از NOT در SQL

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE NOT condition;

مثال

دستور SQL زیر همه ردیف ها را از جدول "Customers" که Country آنها برابر با "Germany" نیست را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany';

ترکیب AND و OR و NOT در SQL

همچنین می توانید عملگرهای AND ، OR و NOT را ترکیب کنید.

عبارت SQL زیر همه ردیف ها را از جدول "Customers" که ستون Country آن برابر با "Germany" است انتخاب می کند و مقدار ستون City باید برابر با "Berlin" یا "München" باشد (از پرانتز برای ایجاد عبارات پیچیده استفاده کنید):

مثال

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND (City='Berlin' OR City='München');

دستورات SQL زیر همه ردیف ها را از جدول "Customers" انتخاب می کند که مقدار ستون Country آنها "Germany" و "USA" نیست:

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany' AND NOT Country='USA';

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج