ویژگی تصویر

عملگر BETWEEN در SQL

  /  SQL   /  عملگر BETWEEN در SQL
بنر تبلیغاتی الف

عملگر BETWEEN در SQL مقادیر را در محدوده معینی انتخاب می کند. مقادیر می توانند اعداد ، متن یا تاریخ باشند.

نحوه استفاده از عملگر BETWEEN

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

مثال برای BETWEEN

دستور SQL زیر همه محصولاتی را که قیمتی بین 10 تا 20 دارند را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

مثال برای NOT BETWEEN

دستور SQL زیر همه محصولاتی را که قیمت آنها خارج از محدوده 10 تا 20 هست را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

مثال برای BETWEEN همراه با IN

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی که قیمت آنها بین 10 تا 20 هست را انتخاب می کند همچنین محصولاتی که CategoryID آنها 1 و 2 و 3 هست را نشان نمی دهد.

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20
AND CategoryID NOT IN (1,2,3);

مثال برای BETWEEN همراه با مقادیر متنی

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی را که ProductName آنها بین 'Carnarvon Tigers' و 'Mozzarella di Giovanni' قرار دارد را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی را که ProductName آنها بین "Carnarvon Tigers" و "Chef Anton's Cajun Seasoning" قرار دارد را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN "Carnarvon Tigers" AND "Chef Anton's Cajun Seasoning"
ORDER BY ProductName;

مثال برای NOT BETWEEN همراه با مقادیر متنی

دستور SQL زیر تمامی محصولاتی که ProductName آنها بین 'Carnarvon Tigers' و 'Mozzarella di Giovanni' قرار ندارد را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName NOT BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

مثال تاریخ ها در BETWEEN

دستور SQL زیر همه سفارشات را با OrderDate بین '01-July-1996' و '31-July-1996' انتخاب می کند:

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN #07/01/1996# AND #07/31/1996#;

یا

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN '1996-07-01' AND '1996-07-31';

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج