ویژگی تصویر

عملگر in در SQL

  /  SQL   /  عملگر in در SQL
بنر تبلیغاتی الف

عملگر IN به شما اجازه می دهد تا مقادیر متعددی را در یک شرط WHERE مشخص کنید.

نحوه استفاده از عملگر IN در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1, value2, ...);

یا

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (SELECT STATEMENT);

مثال برای عملگر IN در SQL

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که در کشور های "Germany" یا "France" یا "UK" قرار دارند انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country IN ('Germany', 'France', 'UK');

دستور SQL زیر همه مشتریانی را انتخاب می کند که در "Germany" یا "France" یا "UK" قرار ندارند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country NOT IN ('Germany', 'France', 'UK');

دستورات SQL زیر همه مشتریانی را که از کشور های مشابه suppliers هستند را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country IN (SELECT Country FROM Suppliers);

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج