ویژگی تصویر

عملگر like در SQL

  /  SQL   /  عملگر like در SQL
بنر تبلیغاتی الف

عملگر LIKE در SQL در شرط WHERE برای جستجو با یک الگوی مشخص در ستون استفاده می شود.

دو کلمه عادی وجود دارد که اغلب همراه با عملگر LIKE استفاده می شود:

علامت درصد (٪) صفر ، یک یا چند کاراکتر را نشان می دهد
علامت زیر خط (_) نشان دهنده یک کاراکتر واحد است

توجه: MS Access به جای علامت درصد (٪) از علامت (*) و به جای علامت زیر (_) از علامت سوال (؟) استفاده می کند.

علامت (%) و (_) نیز می توانند به صورت ترکیبی استفاده شوند.

نحوه استفاده از عملگر LIKE در SQL

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE columnN LIKE pattern;

نکته: همچنین می توانید شروط تعریف شده را با استفاده از عملگر های AND یا OR ترکیب کنید.

در جدول زیر چندین مثال وجود دارد که عملگر های LIKE را با علامت های '٪' و '_' نشان می دهد:

عملگر LIKEتوضیحات
WHERE CustomerName LIKE 'a%'هر مقداری را که با "a" شروع می شود پیدا می کند
WHERE CustomerName LIKE '%a'هر مقداری را که به "a" ختم می شود پیدا می کند
WHERE CustomerName LIKE '%or%'هر مقداری که در هر موقعیتی دارای "or" باشد را می یابد
WHERE CustomerName LIKE '_r%'هر مقداری را که دارای "r" است در موقعیت دوم پیدا می کند
WHERE CustomerName LIKE 'a_%'هر مقداری را که با "a" شروع می شود و حداقل 2 کاراکتر طول دارد ، پیدا می کند
WHERE CustomerName LIKE 'a__%'مقادیری را که با "a" شروع شده و حداقل 3 کاراکتر طول دارند ، پیدا می کند
WHERE ContactName LIKE 'a%o'مقادیری را که با "a" شروع می شود و با "o" خاتمه می یابد پیدا می کند

مثال برای عملگر LIKE در SQL

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که CustomerName آنها با حرف "a" شروع می شود را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'a%';

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که CustomerName آنها به حرف "a" ختم می شود را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%a';

دستور SQL زیر مشتریانی را که CustomerName آنها در هر کجا دارای "or" باشد را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%or%';

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که CustomerName آنها در موقعیت دوم یعنی حرف دوم آن برابر با "r" باشد را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '_r%';

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که CustomerName آنها حداقل سه کاراکتر دارد و با حرف “a” شروع می شوند را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'a__%';

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که CustomerName آنها با حرف "a" شروع می شود و با "o" خاتمه می یابد را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Customers
WHERE ContactName LIKE 'a%o';

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که CustomerName آنها با "a" شروع نمی شود را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName NOT LIKE 'a%';

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج