داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

alias در SQL

  /  SQL   /  alias در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از alias در SQL برای ایجاد یک نام مستعار یا موقت برای ستون های یک جدول استفاده می کنیم.

نام مستعار alias با کلمه کلیدی AS ایجاد می شود.

نحوه استفاده از alias در ستون

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;

نحوه استفاده از alias در جدول

SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name;

مثال برای alias در ستون ها

دستور SQL زیر دوتا نام مستعار ایجاد می کند ، یکی برای ستون CustomerID و یکی دیگر برای ستون CustomerName :

SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer
FROM Customers;

نمونه خروجی

IDCustomer
1Matin Boronsi
2Ali Rezayi
3Arman Ali Ahmadi

دستور SQL زیر دوتا نام مستعار ایجاد می کند ، یکی برای ستون CustomerName و یکی دیگر برای ستون ContactName توجه داشته باشید اگر نام مستعار دارای فاصله ( Space ) باشد باید بین علامت پرانتز باز و بسته قرار بگیرد [ ]

SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person]
FROM Customers;

دستور SQL زیر یک نام مستعار تحت عنوان Address ایجاد می کند که چهار ستون Address و PostalCode و City و Country را باهم ترکیب می کند:

SELECT CustomerName, Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address
FROM Customers;

یادداشت: برای اجرای دستورات بالا در MySQL از دستورات زیر استفاده کنید.

SELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address
FROM Customers;

مثال alias برای جداول

دستور زیر تمامی سفارشات مشتری را با CustomerID=4 انتخاب می کند ، در اینجا ما از جداول "Customers" و "Orders" استفاده میکنیم که به ترتیب نام های مستعار "c" و "o" را به آنها اختصاص می دهیم ( از این کار برای کوتاه تر شدن دستورات SQL استفاده می کنیم )

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o
WHERE c.CustomerName='Around the Horn' AND c.CustomerID=o.CustomerID;

همچنین دستورات زیر عمل دستورات مثال بالا را انجام می دهند با این تفاوت که در اینجا از نام مستعار استفاده نکرده ایم و اگر دقت بکنید شاهد طولانی تر شدن دستورات SQL هستیم:

SELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName='Around the Horn' AND Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;

استفاده از نام های مستعار زمانی می تواند مفید باشد که:

  • بیش از یک جدول در یک کوئری ( query ) قرار است استفاده کنیم
  • از توابع در query ها استفاده می کنیم
  • نام ستونها بزرگ هستند یا زیاد خوانا نیستند
  • دو یا چند ستون با هم ترکیب شده اند

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج