ویژگی تصویر

توابع در MySQL

  /  SQL   /  توابع در MySQL
بنر تبلیغاتی الف

توابع در MySQL بسیار زیاد هستند که در جداول زیر آنها را برای شما لیست کرده ایم ، برای دسترسی به آموزش هر تابع روی نام تابع کلیک کنید.

توابع رشته ای MySQL

تابعتوضیحات
ASCIIمقدار کد ASCII کاراکتر های مشخص شده را بر میگرداند
CHAR_LENGTHطول یک رشته را بر میگرداند ( تعداد کاراکتر ها )
CHARACTER_LENGTHطول یک رشته را بر میگرداند ( تعداد کاراکتر ها )
CONCATدو یا چند عبارت را کنار یکدیگر قرار می دهد
CONCAT_WSدو یا چند عبارت را همراه با یک کاراکتر جدا کننده کنار یکدیگر قرار می دهد
FIELDموقعیت مکانی یک مقدار را در یک رشته لیست مشخص می کند
FIND_IN_SETموقعیت مکانی یک رشته را در یک رشته لیست برمیگرداند
FORMATتابع FORMAT در MySQL برای قالب بندی عدد به عنوان قالب “# , ###. ##” مورد استفاده قرار می گیرد ، و آن را در چند رقم اعشار گرد می کند و پس از قالب بندی عدد ، مقدار را به عنوان یک رشته بر می گرداند
INSERTیک رشته مشخص را در یک موقعیت مکانی مشخص شده در یک رشته دیگر وارد می کند.
INSTRموقعیت اولین رشته مشخص شده را در یک رشته دیگر جستجو کرده بر میگرداند
LCASEرشته را به حروف کوچک تبدیل می کند
LEFTبرای استخراج کاراکتر های یک رشته از سمت چپ استفاده می کنیم
LENGTHطول رشته را بر می گرداند
LOCATEموقعیت مکانی یک رشته یا کاراکتر را در یک رشته دیگر جستجو کرده و بر می گرداند
LOWERرشته را به حروف کوچک تبدیل می کند
LPADیک رشته را با یک رشته دیگر در یک طول مشخص از سمت چپ چاپ می کند
LTRIMفضا های خالی و اضافی Space سمت چپ رشته را حذف می کند
MIDبا استفاده از تابع MID می توانیم یک بخش مشخصی  از رشته اصلی خود را استخراج کنیم
POSITIONبا استفاده از تابع POSITION می توانیم موقعیت مکانی یک رشته را در یک رشته دیگر جستجو کنیم
REPEATبا استفاده از تابع REPEAT می توانیم یک رشته را چندبار به صورت مکرر چاپ کنیم
REPLACEیک رشته را جایگزین یک رشته دیگر می کند
REVERSEیک رشته را معکوس می کند
RIGHTبا استفاده از تابع RIGHT از سمت راست یا آخر رشته اصلی خود به تعداد مشخصی کاراکتر استخراج می کنیم
RPADبا استفاده از تابع RPAD می توانیم سمت راست رشته خود را با یک رشته مشخص در یک طول مشخص تکمیل کنیم
RTRIMفضا های خالی بعد از رشته را حذف می کند
SPACEبه تعداد خاصی فضای خالی Space تعریف می کند
STRCMPاز تابع STRCMP برای مقایسه دوتا رشته استفاده می کنیم
SUBSTRبا استفاده از تابع SUBSTR می توانیم یک بخش مشخصی  از رشته اصلی خود را استخراج کنیم
SUBSTRINGیک بخش مشخصی  از رشته اصلی را استخراج می کند
SUBSTRING_INDEXبا استفاده از تابع SUBSTRING_INDEX می توانیم یک زیر رشته از رشته اصلی خود انتخاب کنیم
TRIMفضاهای خالی ( Spaces ) را از رشته های متنی حذف می کند
UCASEحروف کوچک یک رشته را بزرگ می کند
UPPERحروف کوچک یک رشته را بزرگ می کند

توابع عددی MySQL

تابعتوضیحات
ABSبزودی…
ACOSبزودی…
ASINبزودی…
ATANبزودی…
ATAN2بزودی…
AVGبزودی…
CEILبزودی…
CEILINGبزودی…
COSبزودی…
COTبزودی…
COUNTبزودی…
DEGREESبزودی…
DIVبزودی…
EXPبزودی…
FLOORبزودی…
GREATESTبزودی…
LEASTبزودی…
LNبزودی…
LOGبزودی…
LOG10بزودی…
LOG2بزودی…
MAXبزودی…
MINبزودی…
MODبزودی…
PIبزودی…
POWبزودی…
POWERبزودی…
RADIANSبزودی…
RANDبزودی…
ROUNDبزودی…
SIGNبزودی…
SINبزودی…
SQRTبزودی…
SUMبزودی…
TANبزودی…
TRUNCATEبزودی…

توابع تاریخ در MySQL

تابعتوضیحات
ADDDATEبزودی…
ADDTIMEبزودی…
CURDATEبزودی…
CURRENT_DATEبزودی…
CURRENT_TIMEبزودی…
CURRENT_TIMESTAMPبزودی…
CURTIMEبزودی…
DATEبزودی…
DATEDIFFبزودی…
DATE_ADDبزودی…
DATE_FORMATبزودی…
DATE_SUBبزودی…
DAYبزودی…
DAYNAMEبزودی…
DAYOFMONTHبزودی…
DAYOFWEEKبزودی…
DAYOFYEARبزودی…
EXTRACTبزودی…
FROM_DAYSبزودی…
HOURبزودی…
LAST_DAYبزودی…
LOCALTIMEبزودی…
LOCALTIMESTAMPبزودی…
MAKEDATEبزودی…
MAKETIMEبزودی…
MICROSECONDبزودی…
MINUTEبزودی…
MONTHبزودی…
MONTHNAMEبزودی…
NOWبزودی…
PERIOD_ADDبزودی…
PERIOD_DIFFبزودی…
QUARTERبزودی…
SECONDبزودی…
SEC_TO_TIMEبزودی…
STR_TO_DATEبزودی…
SUBDATEبزودی…
SUBTIMEبزودی…
SYSDATEبزودی…
TIMEبزودی…
TIME_FORMATبزودی…
TIME_TO_SECبزودی…
TIMEDIFFبزودی…
TIMESTAMPبزودی…
TO_DAYSبزودی…
WEEKبزودی…
WEEKDAYبزودی…
WEEKOFYEARبزودی…
YEARبزودی…
YEARWEEKبزودی…

توابع پیشرفته MySQL

تابعتوضیحات
BINبزودی…
BINARYبزودی…
CASEبزودی…
CASTبزودی…
COALESCEبزودی…
CONNECTION_IDبزودی…
CONVبزودی…
CONVERTبزودی…
CURRENT_USERبزودی…
DATABASEبزودی…
IFبزودی…
IFNULLبزودی…
ISNULLبزودی…
LAST_INSERT_IDبزودی…
NULLIFبزودی…
SESSION_USERبزودی…
SYSTEM_USERبزودی…
USERبزودی…
VERSIONبزودی…

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج