خواص عمومی در HTML

  /  Frontend   /  خواص عمومی در HTML

ویژگی های جهانی ویژگی هایی هستند که می توانند در تمام عناصر HTML استفاده شوند ، در این پست لیست تمام خواص عمومی در HTML را همراه با مثال و توضیح آورده ایم ، لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر خاصیت روی نام آن کلیک کنید.

خاصیتتوضیحات
accesskeyایجاد یک کلید میانبر برای یک عنصر جهت دسترسی سریع به آن

classتعریف یک یا چند کلاس برای یک عنصر

contenteditableمشخص میکند که محتوای یک عنصر قابل ویرایش باشد یا خیر

data-*برای ذخیره داده های سفارشی خصوصی در صفحه یا برنامه استفاده می شود

dirبرای مشخص کردن جهت متن درون یک عنصر (راست به چپ ، چپ به راست) استفاده می شود

draggableمشخص میکند که یک عنصر قابل (جابه جایی) یا Drag و Drop باشد یا نه

hiddenبرای مخفی کردن یک عنصر استفاده می شود

idیک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر مشخص می کند

langزبان مربوط به محتوای صفحه وب یا عناصر را مشخص می کند

spellcheckمشخص می کند که محتوای یک عنصر از نظر گرامر ( غلط املایی ) بررسی شود یا خیر

styleمیتوان یک یا چند ویژگی CSS درون خطی برای عناصر تعریف و مشخص کرد

tabindexترتیب انتخاب عناصر با کلید میانبر tab برروی صفحه کلید را مشخص می کند

titleمیتوان توضیحات و تعاریف اضافی بر روی عناصر را مشخص کرد

translateمشخص می کند که آیا محتوای یک عنصر باید ترجمه شود یا خیر

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر